Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 007 835
    Trang hiện tại: 116 604
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Vấn đề chung ]

Chiều dài neo và nối cốt thép

Tác giả: Hồ Việt Hùng   | Ngày 08/11/2013

Bài viết này đề cập đến việc xác định chiều dài neo và chiều dài nối cốt thép trong cấu kiện BTCT theo TCVN

Các thực nghiệm cho thấy rằng chiều dài neo và nối chống cốt thép phụ thuộc vào sức bám dính giữa bê tông và cốt thép, và ứng suất trong thanh cốt thép. Các yếu tố tạo nên sức bám dính giữa bê tông và cốt thép bao gồm bề mặt của cốt thép (có gờ hay không có gờ), và tính co ngót của bê tông. Như vậy, dạng bề mặt cốt thép, nhóm cốt thép và cấp độ bền bê tông là 3 yếu tố chính quyết định chiều dài neo tối thiểu của cốt thép trong cấu kiện bê tông cốt thép.

Một số tài liệu thực hành thiết kế kết cấu có đưa ra các chiều dài neo và nối chồng thông dụng để áp dụng trong thực hành, tuy nhiên phương pháp xác định chiều dài neo và nối chồng được quy định tương đối rõ ràng trong tiêu chuẩn và các kỹ sư nên chủ động tính toán để áp dụng cho công trình của mình.

TCXDVN 356-2005 quy định về neo và nối cốt thép trục mục 8.5 và 8.9, công thức xác định chiều dài neo và nối chồng cốt thép như sau:

Các hệ số trong công thức trên được xác định như sau:

Công thức xác định chiều dài neo và nối chồng trên được tính toán cho trường hợp cốt thép chịu ứng suất lớn nhất (bằng cường độ tính toán). Trong trường hợp cốt thép được bố trí nhiều hơn diện tích yêu cầu (ứng suất trong khi làm việc bé hơn cường độ tính toán), thì tiêu chuẩn cho phép giảm chiều dài neo với tỉ lệ tương ứng.

Bảng dưới đây là kết quả tính toán chiều dài neo và nối cốt thép trong các trường hợp cấp độ bền bê tông và nhóm cốt thép thông dụng hiện nay:

Có thể nhận thấy rằng cấp độ bền của bê tông càng thấp, nhóm cốt thép có cường độ càng cao thì chiều dài neo và nối chống yêu cầu càng lớn.

 

Download: file Excel tính toán chiều dài neo và nối chồng cốt thép theo TCXDVN 356-2005

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass

Theo nghĩa dịch: Modal Participating Mass Ratio (MPMR) là khối lượng tham gia dao động; và Effective Modal Mass là khối lượng hữu hiệu của một dạng dao động.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: cốt thép, neo, nối

Các bài viết liên quan: