CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TÀI LIỆU CỦA KETCAUSOFT

DANH MỤC TÀI LIỆU
STT Tên tài liệu Phân loại Số lượt download
111 Tính toán thiết kế dầm chuyển Tài liệu 1724
110 Các dạng ứng xử thoát nước A, B, C của vật liệu trong phần mềm Plaxis Tài liệu 124
109 Thông tư 03/2016/TT-BXD và 07/2019/TT-BXD về phân cấp công trình Tiêu chuẩn 325
108 QCVN 06:2020/BXD - An toàn PCCC Tiêu chuẩn 54
107 Thiết kế móng cọc nhà dân Tài liệu 788
106 Ví dụ xác định ảnh hưởng uốn dọc khi tính cấu kiện chịu nén lệch tâm theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 296
105 Thiết kế lỗ mở trên dầm Tài liệu 489
104 Thuật ngữ tiếng Anh trong Kết cấu thép nhà Tiền chế Tài liệu 428
103 TCVN 9363:2012 - Khảo sát địa kỹ thuật cho Nhà cao tầng Tiêu chuẩn 174
102 Font chữ nét mảnh Thể loại khác 244
101 TCVN 9397:2012 - Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng PIT Tiêu chuẩn 128
100 TCVN 5575:2012 - Thiết kế kết cấu thép Tiêu chuẩn 262
99 TCXD 229:1999 - Hướng dẫn tính toán thành phần động của tải trọng Gió Tiêu chuẩn 185
98 TCVN 9386:2012 - Thiết kế công trình chịu Động đất Tiêu chuẩn 166
97 Bản vẽ móng băng Hồ sơ mẫu 887
96 TCVN 9381:2012 - Đánh giá mức độ nguy hiểm của Kết cấu nhà Tiêu chuẩn 357
60 Cọc khoan nhồi mini D600, D500 Hồ sơ mẫu 1922
58 Tính toán móng đơn đệm cát Bảng tính 1839
42 Tính sơ bộ tải trọng chân cột Bảng tính 1868
77 Kiểm tra đài cọc Bảng tính 2451

0397 306 689